01 January 2007

Short list of pu-erh reviews

Last update : 24. april 2010

1993 Da Li Nan-Jian Phoenix Tuo Cha
1997 Xi Zhi Hao Yi Wu Wild Big Tree
1998 Menghai 8582
1999 Haiwan Yi Wu Beeng
1999 Menghai Green Big Tree Black label edition
2000 Haiwan Gu Hua Beeng
2001 Chung-Hwa Yi Wu "Jin Yeh Hao"
2001 MengHai Special-order "Yi Wu Zheng Shan"
2002 CNNP Special Order 8582
2003 Menghai Bulang Jing Pin
2003 Wu Liang Wild Arbor Xiao Beeng
2003 Xiaguan Te Ji Iron Cake
2004 Yan Ching Hao Yi Wu Cha Wang
2005 Chang Tai 1st SoutEast Asia Pu-erh Trade Memorial Cake
2005 Chen-Guang-He Tang "MengHai Yieh Sheng"
2005 Menghai Golden Needle White Lotus
2005 Xi Zhi Hao Lao Ban Zhang
2005 Yan Ching Hao Yi Wu Cha Wang
2006 Longyuan Yi Wu Aromatic Pu-Erh
2006 Ming-Yuan Hao "Yi Wu - 858 Puerh Museum"
2006 Tea Expo Memorial "Hun Tie" Xiao Beeng
2006 Xi Zhi Hao Autumn Lao Ban Zhang
2006 Xi Zhi Hao Nan Nuo
2007 "5th Internatiol Aged Puerh Appreciation" Memorial beeng
2007 Hai Lang Hao Bulang Wild Arbor
2007 Xi Zhi Hao Autumn Da Xue Shan
2007 Xi Zhi Hao Pu Zheng Yuan Cha
2007 Xi Zhi Hao Autumn "Yi Wu Cha Wang"
2007 Xi Zhi Hao Autumn Nu Er Cha
2007 Xi Zhi Hao Spring "Din Jin Nu Er" Minibeeng Part I.
2007 Xi Zhi Hao Spring "Xue Shan Chuen Lu"
2008 Nannuo Cha Chan Yi Wei
2009 Xi-Zhi Hao Jing Gu minibeeng
2009 Yunnan Sourcing "Bulang Shang Yun"
2009 Yunnan Sourcing "Yi Wu Gua Feng Zhai"
2009 Yunnan Sourcing "You Le Zhi Chun"

This list will be updated after each review.

1 comment:

Will said...

This is a great reference. It can be very difficult to find reviews of specific pu-erh teas.